Nemocnice Žatec > Informace pro pacienty > StížnostNemocnice Žatec

Informace pro pacienty

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat písemnou stížnost:

a) pacient,

b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,

c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo

d) osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává v písemné formě;

formulář je umístěn pod tímto textem , případně si jej stěžovatel může vyžádat v sekretariátu ředitelství nemocnice.

Nemocnice Žatec, o.p.s. po obdržení stížnost:

·        označí datem, místem přijetí, jménem a podpisem osoby, která stížnost přijala a bezprostředně stížnost postoupí k centrální evidenci,

·        prošetří, vyhodnotí a v zákonné lhůtě podá stěžovateli vyjádření o způsobu jejího vyřízení,

dále:

·        navrhne stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné,

·        vyřídí stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; Lhůtu 30 dní může Nemocnice Žatec, o.p.s. odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů; jde-li o stížnost, která jí nepřísluší k vyřízení, v takovém případě stížnost prokazatelně postoupí věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti informujeme stěžovatele,

·        může šetření stížnosti ukončit, jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nezbytné nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, jehož se stížnost týká, popřípadě pořízení kopie nebo výpisu z této dokumentace, jestliže s nahlížením a popřípadě též s pořízením kopie nebo výpisu nevyslovil souhlas tento pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta a informuje stěžovatele o ukončení šetření stížnosti pacienta, jehož se stížnost týká, pokud jím není pacient.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví, Velká Hradební 3118/48,  400 02 Ústí nad Labem. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem zdravotních služeb.