Nemocnice Žatec > Informace pro pacientyNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Informace pro pacienty

Informace pro pacienty

Vážení pozůstalí,

Smrt blízkého člověka patří k nejtěžším chvílím v lidském životě. Proto nám dovolte, abychom Vám vyslovili hlubokou lítost nad ztrátou Vašeho blízkého.

I přesto jak velký zármutek v těchto dnech prožíváte, je potřeba neodkladně vyřídit některé záležitosti spojené s úmrtím a pohřbem, které jsou dány zákonem. Pro ulehčení těchto pro Vás nelehkých dnů, si Vám dovolujeme nabídnout několik informací, které Vám snad pomohou při řešení těžké životní situace.

Informace o úmrtí

O úmrtí pacienta je vždy informována osoba blízká, je-li známa nebo jiná osoba, jež je uvedena ve zdravotnické dokumentaci zemřelého. Nezbytné informace týkající se úmrtí pacienta a případné pitvy podává ošetřující lékař oddělení (mimo běžnou pracovní dobu lékař ve službě), kde k úmrtí došlo.

Osobní věci pacienta – předměty běžné denní potřeby

Oblečení a věci osobní potřeby (vč. zubních náhrad) si mohou pozůstalí převzít na příslušném oddělení nemocnice, kde byl zemřelý naposledy hospitalizován. Tato pozůstalost bude předána po předložení OP příbuzným nebo osobám blízkým. Převzetí věcí stvrzuje pozůstalý svým podpisem do příslušného formuláře. 

V případě, že nedojde k vyzvednutí osobních věcí po zemřelém ve lhůtě 1 měsíc od úmrtí pacienta, jsou předměty běžné denní potřeby předány k likvidaci.

V případě, že nedojde k vyzvednutí dokladů a průkazů po zemřelém ve lhůtě do 1 týdne od úmrtí pacienta, jsou doklady odeslány do místa vydání.

Pozůstalost – cennosti – předmět dědictví

Cennosti zesnulého, například: finanční hotovost tuzemská i zahraniční, důchod pokud byl zaslán na depozitní účet, klíče a dále vkladní knížky, šperky, drahé kovy, hodinky, cenné papíry, bankovní karty, mobilní telefon, televize, rádio, dokumenty a jiné, podléhají dědickému řízení.

Pozůstalost je uložena v depozitu nemocnice do doby vydání rozhodnutí o dědictví. Dědic odpovídá i za dluhy po zemřelém, vč. pohledávek Nemocnice Žatec, z.ú., které jsou zařazené do dědického řízení.  Ověřte si tedy dotazem na ekonomickém oddělení – ředitelství Nemocnice Žatec, z.ú., zda za zemřelým nezůstaly nezaplacené pohledávky, například regulační či jiné poplatky.

Dle § 1670, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku platí, že nabytí dědictví potvrzuje soud. Soud potvrdí nabytí dědictví osobě, jejíž dědické právo bylo prokázáno.

Pokud některý účastník dědického řízení potřebuje některou z uložených věcí v depozitu Nemocnice Žatec, z.ú. před skončením dědického řízení (např. klíče), je třeba se obrátit na příslušný soud nebo na příslušnou notářskou kancelář, která dědické řízení vyřizuje.

Na základě předběžného rozhodnutí je pak možné uvedenou věc v Nemocnici Žatec, z.ú. v kanceláři depozita vyzvednout ještě před skončením dědického řízení.

Vyřízení pozůstalosti a dědictví

Dědické řízení se zahajuje, jakmile je příslušný soud o úmrtí informován. Soud pověří projednáním dědictví notáře. K vyřízení dědického řízení jsou pozůstalí notářem písemně vyzváni.

Dědic se po obdržení pravomocného rozhodnutí soudu o nabytí dědictví, dostaví s občanským průkazem do kanceláře depozita Nemocnice Žatec, z.ú. k převzetí cenností. V případě finanční pozůstalosti, bude částka, vedená v depozitu, vyplacena na účet dědice. Vezměte s sebou tedy doklad, na kterém je uvedeno číslo účtu, kam bude následně pozůstalost vyplacena. Případně může být finanční obnos zaslán na adresu dědice formou poštovní poukázky.

Osobní doklady

Občanský průkaz (nebo další ID doklady), který měl zemřelý u sebe v době úmrtí v nemocnici, je třeba odevzdat na matrice příslušného obecního úřadu. Tento úřad hlásí úmrtí na evidenci obyvatel, Centrálnímu registru pojištěnců a České správě sociálního zabezpečení. Další průkazy (řidičský průkaz, průkaz ZTP, průkaz zdravotní pojišťovny, zbrojní průkaz, vojenská knížka…), je třeba odevzdat úřadům, které je vystavily.

Další informace

Informujte se o způsobu odhlášení důchodu na pobočce správy sociálního zabezpečení dle místa trvalého bydliště zemřelého.

Pokud byl zemřelý pojištěn (životním nebo jiným pojištěním, vyžádejte si informace na příslušné pojišťovně.

Pohřebné je dávkou státní sociální podpory a potřebné informace Vám poskytnou na Úřadu práce v místě pobytu objednavatele pohřbu nebo je naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR https://www.mpsv.cz/cs/2.

Kde si pozůstalost mohu vyzvednout

Kancelář depozita je umístěna v prostorách ředitelství Nemocnice Žatec, z.ú., v prvním poschodí, dveře č. 117 (budova polikliniky 3C). 

Po obdržení pravomocného rozhodnutí soudu o nabytí dědictví, se dostavte do kanceláře depozita Nemocnice Žatec, z.ú. k převzetí cenností, „nejlépe“ po domluvě na tel. č. +420 414 110 685, nebo e-mailu: olsanova@nemzatec.cz, ve dnech: 

 

Pondělí:         10:00 – 11:00 hod. 12:00 – 15:00 hod.

Čtvrtek:         07:00 – 11:00 hod.

                       

Za Nemocnici Žatec, z.ú.

Mgr. Ing. Jindřich Zetek

ředitel společnosti