Nemocnice Žatec > Informace pro pacienty > Ochrana osobních údajůNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Informace pro pacienty  
Ochrana osobních údajů

Informace pro pacienty

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Na základě Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a v souladu s Metodickým doporučením MVČR byl ustanoven Pověřenec pro ochranu osobních údajů takto:

Mgr. Martina Landová, e-mail: gdpr@nemzatec.cz           

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení pacienti, klienti, dodavatelé, smluvní partneři Nemocnice Žatec, z.ú.,

 

vážíme si Vaší důvěry a v souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme informovat Vás dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

 

Správcem osobních údajů je Nemocnice Žatec, z.ú., se sídlem Husova 2796, Žatec, 438 01,  IČO 25026259, registrovaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 11.

 

Jaké osobní údaje Nemocnice Žatec, z.ú. shromažďuje a zpracovává?

Nemocnice Žatec, z.ú. na základě platné legislativy zaznamenává, shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje pacientů, klientů, a to:

 • identifikační údaje pacienta, jako je jméno, případně jména a příjmení
 • datum narození a rodné číslo
 • adresa bydliště
 • pohlaví
 • informace o zdravotní pojišťovně
 • informace o zdravotním stavu, anamnéza – rodinná, osobní, pracovní, sociální
 • kontaktní údaje na příbuzné

 

Všechny tyto údaje jsou důležitou a zákonem stanovenou součástí zdravotnické dokumentace.

 

Nemocnice Žatec, z.ú. na základě platné legislativy zaznamenává, shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje dodavatelů a smluvních partnerů, a to: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich pacientů, klientů, dodavatelů a smluvních partnerů, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.       

 

K jakým účelům Nemocnice Žatec, z.ú. osobní údaje využívá a zpracovává?

Nemocnice Žatec, z.ú. zpracovává osobní údaje bez souhlasu pacientů, klientů, dodavatelů a smluvních partnerů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (poskytování zdravotních služeb). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

 

Jak dlouho Nemocnice Žatec, z.ú. údaje zpracovává?

Nemocnice Žatec, z.ú. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dále po zániku posledního smluvního vztahu:

údaje pacientů, klientů: od 5 do 100 let dle typu záznamu a požadavků zákona o archivnictví a spisové službě

údaje dodavatelů a smluvních partnerů od 3 do 10 let, nebo dle požadavků zákona o archivnictví a spisové službě, anebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

 

Musím osobní údaje Nemocnici Žatec, z.ú. poskytnout?

Některé údaje jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností a bez těchto údajů Nemocnice Žatec, z.ú. nedokáže požadovanou službu poskytnout.

Poskytnutí osobních údajů pacienta nebo klienta je nezbytné v míře potřebné k poskytnutí zdravotních nebo sociálních služeb.

Poskytnutí osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, je stejně jako uzavření smlouvy s Nemocnicí Žatec, z.ú., dobrovolné.

 

Z jakých zdrojů Nemocnice Žatec ,z.ú.  osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s poskytováním zdravotních nebo sociálních služeb, nebo jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

 

Jakým způsobem Nemocnice Žatec, z.ú. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Nemocnice Žatec, z.ú. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti a pravidelně školeny.

 

Komu Nemocnice Žatec, z.ú. osobní údaje poskytuje nebo předává?

Poskytuje zpracovávané osobní údaje na základě žádosti, po ověření totožnosti, po uhrazení administrativního poplatku a proti podpisu:

 • pacientovi
 • zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi pacienta
 • osobě blízké nebo určené a to na základě pověření pacientem nebo prokázání vztahu s pacientem

 

Dále na základě platné legislativy, s podmínkou smluvního ujednání nebo na základě oficiální žádosti, poskytuje osobní údaje:

 • jiným poskytovatelům zdravotních služeb (pro zachování kontinuity služeb)
 • zdravotnickému pracovníkovi, u kterého si pacient vyžádal konzultaci služeb
 • registrujícímu lékaři (PL nebo PLDD)
 • záchranné službě

 

Nemocnice Žatec, z.ú. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv Nemocnice Žatec, z.ú.:

při přezkoumání lékařského posudku, při převzetí zdravotnické dokumentace jiného poskytovatele, při kontrole, při revizní činnosti pojišťovny, při posuzování pro sociální zabezpečení, při kontrole SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv), lékaři SÚJB (Státní ústav pro jadernou bezpečnost), zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, při hodnocení kvality, auditech, pro přezkoumání lékařského posudku, pro Národní zdravotnický informační systém, při provádění statistiky, pro Národní registry, pro soudní znalce, pro veřejné ochránce práv a Policii ČR.

 

Nemocnice Žatec, z.ú. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné, míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám Nemocnice Žatec, z.ú. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro Nemocnice Žatec, z.ú. služby spočívající ve správě nemocničního informačního systému.

 

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby.

Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu gdpr@nemzatec.cz. Informace Vám budou poskytnuty na základě podané žádosti v legislativou stanoveném termínu.

 

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy Nemocnice Žatec, z.ú. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu (dodavatelé, smluvní partneři), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat.

 

Jak Nemocnice Žatec, z.ú. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Pacient, klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů prostřednictvím informačních letáků umístěných na jednotlivých ambulancích a odděleních Nemocnice Žatec, z.ú. 

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Prohlášení Nemocnice Žatec, z.ú.

Nemocnice Žatec, z.ú. prohlašuje, že nakládá s osobními údaji v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovává je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Dále prohlašuje, že osobní údaje zpracovává automatizovaně prostřednictvím počítačů, počítačových programů a v písemné podobě.

 

Poplatky související s žádostí o informace:

Nemocnice Žatec, z.ú. má stanoveny administrativní poplatky související s žádostí subjektu údajů o informace.

Žadatel vyplní pouze 1.stranu žádosti.

Poplatky jsou uvedeny v platném ceníku služeb.

 

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Prostá plná moc je dokument, určený huře pohyblivým (imobilním) občanům, pacientům, kteří jsou v péči ambulantních specialistů (Interní ambulance, endoskopická ambulance, chirurgická ambulance). Imobilní pacient si objedná telefonicky recept nebo vyžádá vypracování lékařské zprávy ze záznamů, ale nemůže se ze zdravotních důvodů dostavit osobně. Plnou mocí tedy pověří osobu blízkou, která tuto dokumentaci vyzvedne.

V ordinacích, kde je tištěná dokumentace vedena v kartotéce, zdravotnický personál tuto plnou moc založí do karty pacienta, a vždy bude požadovat ověření totožnosti.

V ordinacích, kde je dokumentace vedena pouze elektronicky, zdravotnický personál provede v NIS záznam o vydání dokumentace na základě předložené plné moci a ověření totožnosti.

Z důvodu ochrany osobních údajů je vhodné tuto možnost využívat jen omezeně a v opravdu nutných případech.

Děkuji za pochopení.

Za kolektiv Nemocnice Žatec, z.ú. Bc. Jana Olšanová