Nemocnice Žatec > Kvalita a bezpečí > Resortní bezpečnostní cíleNemocnice Žatec

Nemocnice Žatec  
Kvalita a bezpečí  
Resortní bezpečnostní cíle

Kvalita a bezpečí

Resortní bezpečnostní cíle (RBC)

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo osm RBC, jako opatření k zajištění vyšší bezpečnosti pacientů i kvalitě poskytované zdravotní péče. V naší nemocnici se postupně zaměřujeme na naplnění těchto cílů, díky kterým dojde ke snížení nebo úplné eliminaci nejčastějších rizik při poskytování zdravotní péče. 

  1. Bezpečná identifikace pacientů

Jde o bezpečnostní opatření, kterým předcházíme záměně pacientů, laboratorních vzorků nebo léčivých přípravků. Pacient je při přijetí označen identifikační náramek na zápěstí a opakovaně kontrolujeme identitu.

  1. Bezpečnost při používání rizikových léčiv

V naší nemocnici je s rizikovými léčivy, u kterých může dojít při špatném použití k vážnému poškození zdraví, nakládáno dle nastavených přísných pravidel. Riziková léčiva jsou ukládána na vyhrazeném místě odděleně od běžně užívaných léčivých přípravků a každé rizikové léčivo je označeno jako „RIZIKOVÉ LÉČIVO“ a před vlastní manipulací je zdravotnický pracovník na tuto skutečnost opakovaně upozorněn.

  1. Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech

Máme zaveden standardizovaný postup pro označení místa výkonu a samotného pacienta neustále zapojujeme při takovém označení pro ověření jeho identifikace, místa výkonu nebo operované strany.

  1. Prevence pádu pacientů

Se změnou zdravotního stavu a s pobytem pacientů v nemocnici souvisí zvýšená možnost pádů pacientů. Pro snížení rizika pádů je při vstupním vyšetření provedeno hodnocení rizika pádu pacienta. Takto rizikový pacient je označen pro snížení rizika pádu. Pro úspěšnou prevenci pádu je nezbytná spolupráce jak s pacientem, tak s rodinnými příslušníky.

  1. Zavedení optimálních postupů hygieny ruku při poskytování zdravotní péče

Ke snížení rizika možného vzniku nemocniční infekce je velmi důležitá hygiena rukou zdravotnického pracovníka. Pomocí interních auditů a pravidelného praktického školení dbáme na dodržování správných postupů hygieny rukou nejen při poskytování zdravotní péče.

  1. Bezpečná komunikace

Bezpečná, efektivní komunikace mezi zdravotnickými pracovníky je důležitým nástrojem k zajištění bezpečné a kvalitní péče o pacienta. Nastavená pravidla bezpečné komunikace jsou stanovena pomocí vnitřních předpisů.

  1. Bezpečné předávání pacientů

Neustále pracuje na vytvoření kvalitního standardizovaného postupu předávání, překládání či propouštění pacientů. Každé předání pacienta k výkonu či po výkonu nebo při předávání pacienta na jiné oddělení nebo při překladu na jiné pracoviště.

  1. Prevence výskytu dekubitů

Dekubity představují komplikaci u nepohyblivých pacientů. Velmi důležitá jsou preventivní opatření, díky kterým zamezíme vznik proleženin používáním vhodných antidekubitních pomůcek, včasné mobilizace pacientů.